Praksis for teknologi roadmaps

Teknologi roadmaps (eller teknologi-vejkort) er en fundamental del teknologistrategien og bruges til at identificere forskellige alternativer som organisationen har i forhold til at kunne udvælge de rette teknologier. Teknologier er i denne forstand informationsteknologier. Dette blogindlæg tager et udgangspunkt i at teknologi roadmaps kan anvende tre perspektiver. Der findes perspektivet omhandlende industrisektorer, der er perspektivet omhandlende produkter og det sidste perspektiv omhandlende planlægning internt i organisationerne. Blogindlægget tager sit udgangspunktet i det sidste af de tre førnævnte perspektiver, men vil trække på egenskaber fra de andre perspektiver, da perspektiverne har indflydelse på formuleringen af en teknologistrategi og derigennem indflydelse på it-strategien. Teknologi roadmaps  kan også bruges i forhold til illustrering af den livscyklus der findes for applikationer.

Applikationer

Set ud fra et perspektiv om at der findes en række applikationer, programmer der anvendes til at behandle information eller til at udføre en bestemt opgave, i organisationerne.

Typisk har de forskellige applikationer en levetid i den forstand at leverandører enten ophører med at leverer services (opdateringer) til applikationen eller at det bliver teknisk umuligt at opgradere den givende applikation til en driftssikker platform. Den driftssikre platform er alfa og omega set i forhold til at kunne tilpasse sig sikkerhedsmæssige problemstillinger så som ved at have systemet rettet imod internettet.

Processen for udvikling af et roadmap

Udarbejdelsen af teknologi roadmaps kan bruges direkte til understøttelse af planlægning for investering i teknologi og sidenhen håndtering af teknologier (Garcia & Bray, 1997). Teknologi roadmaps kan bruges i forhold til at bringe eksperter sammen for at udarbejde en plan. Roadmapping kan være rettet mod to forskellige fokusområder. Det første fokusområde er på branche-niveau og det andet fokusområde er organisationsniveau (Garcia & Bray, 1997). Et teknologi roadmap bruges til at identificere forskellige mulige ”veje at gå” for at opnå målsætninger for organisationens eller branchens præstationsniveau. Anvendelsen af teknologi roadmaps er vigtig i forhold til at kunne udvælge de rette veje at gå for anvende ressourcerne bedst muligt (Garcia & Bray, 1997). Et roadmap bruges til at visualisering af fremtiden for at vise et forretnings perspektiv og nøglen til at opnå et godt roadmap at vise relevante og vigtige emner ud fra fem forskellige kategorier marked, produkter, teknologi, mennesker og processer for en tidsramme på 5 år (Muller 2011).

Phaal et al (2004) arbejder med en antagelse om at der bliver en nødvendighed at se på teknologier som en katalysator for forandring. Phaal et al tager ideen i betragtning ved at der findes en masse behov til, at det ganske enkelt ikke ville være muligt for de fleste organisationer at producere deres services eller fysiske varer uden at der anvendes en form for teknologi.

Phaal et al (2004) konstatere at processen for at udarbejde et teknologi roadmap er et vigtigt komponent i forhold til at styre informationsteknologi, da processen understøtter muligheden for at undersøge og kommunikere om dynamikken mellem de teknologiske ressourcer og de målsætninger, som organisationen har. Dette kommer til udtryk i citatet nedenfor.

”Technology roadmapping represents a power full technology management and planning, especially for exploring and communicating the dynamics linkages between technological resources, organizational objectives and the changing environment” – Phaal et al (2004, s. 9)

Ydermere har Phaal et al fundet frem til at der findes to stereotyper af roadmaps der kan udarbejdes. Den ene type bruges primært på at finde frem til, hvordan teknologi klan forandres og den anden type bruges primært på at identificer de muligheder (set ud fra capabilities) som kunden eller aftageren forespørger. Dele af dette kommer til udtryk i citatet nedenfor.

”Roadmapping has been widely adopted in industry [33-38]. Roadmaps can take various forms, ranging between the two extremes of technology push (divergent and look for opportunities) and market pull (aiming for customer defined product)”. – Phaal et al (2004, s. 10)

De forskellige roadmaps kan bruges til at undersøge markeder, produkter og teknologier for at se hvordan der kan skabes forbindelser mellem perspektiverne eller om nogle af de forskellige perspektiver kan forkastes. Dette kommer til udtryk i citatet nedenfor.

”The roadmaps enables the evolution of markets, products and technologies to be explored, together with the linkages and discontinuities between the various perspectives.” – Phaal et al (2004, s. 10).

Roadmaps kan ifølge Phaal et al have otte forskellige funktioner og funktionerne bestemmes af perspektivet og ikke mindst ønsket som beslutningstagerne har. Dette kommer til udtryk i citatet nedenfor.

”The following eight types of roadmaps have been identified , in terms of intended purpose.” – Phaal et al (2004, s. 10).

 1. Product planning
 2. Service / Capability planning
 3. Strategic planning
 4. Long – range planning
 5. Knowledge asset planning
 6. Program planning
 7. Process planning
 8. Integration planning.

De otte typer kan have forskellige betydninger i forskellige situationer. Dette blogindlæg tager udgangspunkt i strategisk planlægning (nr. 3). Den strategiske planlægning tager sit udgangspunkt i at der findes et behov for håndtering af specifikke typer teknologier for at der kan skabes nye produkter. På den måde må det kontakteres at begge stereotyper for teknologi roadmaps bør tages i brug. Dette kommer til udtryk i de to citater nedenfor.

”Aligning the capabilities of the roadmapping method with business goals and contents at planning stage is important if a good roadmap structure and process are to be developed” – Phaal et al (2004, s. 20).

”(i) Keeping the roadmap alive: the full value of roadmapping can be gained only if the information that it contains is current and kept  up – to – date as events unfold” – Phaal et at (2004, s. 21)

Ydermere defineres (Garcia & Bray, 1997) en anden type teknologi roadmap der understøtter identificeringen af fremspirene teknologier. For at kunne udarbejde et teknologi roadmap bliver det en nødvendighed at have en specialist der har teknologisk indsigt og menneskekundskaber der kan engagere de rette interessenter (Garcia & Bray 1997).  I forhold til at udarbejde et roadmap kræver det samarbejde med forskellige interessenter så som forretningsledere (f.eks. en koncerndirektion), ledere for marketing, ledere fra de forskellige mellemledere fra de operationelle enheder og it-afdelinger og arkitekter (Muller 2011). En fælles vision og et fælles ejerskab er med andre ord en nødvendighed.

Anvendelsen af teknologi bør planlægges for at organisationen kan få den størst mulige værdi af den investering der foretages. Anvendelsen af teknologi roadmaps  giver mening, når den strategiske situation gør at udvælgelsen af teknologier svært. Dette kommer til udtryk i citatet nedenfor:

”Technology roadmapping is critical when the technology investment decision is not straight forward” – (Garcia & Bray 1997, s. 15)

Garcia & Bray (1997) definerede 13 faser for udviklingen af et roadmap. Disse 13 skridt har betydning for, hvor godt den enkelte applikation udvikles og hvordan den kan behandles på et bedre grundlag. Garcia & Bray har kategoriseret tre overordnede kategorier for udarbejdelsen af teknologi roadmaps.

Der findes tre kategorier omhandler en præliminær fase (Garcia & Bray, 1997), udviklingsfasen og opfølgningsfasen. Den præliminære fase består af tre faser der omhandler at nødvendige forhold, få støtte fra mellemledelsen og topledelsen og definition af målsætningen for det specifikke teknologi roadmap.

Udviklingsfasen omhandler syv skridt (Garcia & Bray 1997):

 1. Identificering af produkt eller teknologi som det specifikke roadmap omhandler
 2. Identificering af kritiske systemer og deres kravspecificering
 3. Specificer de store teknologiområder
 4. Specificer det der driver teknologierne og målsætningerne herfor
 5. Identificer teknologiske alternativer og tidslinjerne
 6. Udvælg og anbefal de forskellige teknologier som organisationen skulle anvende
 7. Udarbejdelse af en roadmap rapport.

Opfølgningsfasen (Garcia & Bray 1997) der omhandler at kritisere og sidenhen validere det enkelte teknologi roadmap, udvikle og implementering af planerne der er bygget op omkring de forskellige roadmaps, og sidste ende korrektur og opdatering af de teknologiske roadmaps.

Det primære formål ved at udarbejde et roadmap er at opnå en fælles indsigt og ved at understøtte beslutningstagernes mulighed for at kunne styre den kundeorienterede proces, den produktorienterede proces og den sidste proces  der er til for menneske, proces og teknologiledelse (Muller 2011). Disse tre processer bør understøttes af en roadmap proces, da der ellers vil være risici for hyppige forandringer i produktporteføljen, manglende evne til organisatoriske forandringer, manglende evne til at arbejde ud fra samme målsætninger og manglende evne til at evne til at gøre det muligt for at krystallisere på muligheder på markedet (Muller 2011, s. 3).

Analyse

En opsummering af de forskellige anskuelser der er repræsenteret i det forrige kapitel så kan teknologi roadmaps bruges til at kunne identificere muligheder for udvikle sin strategiske muligheder. Den vigtigste fase i forhold til udviklingen af et teknologi roadmap er den dialog der foretages mellem specialister, arkitekter, beslutningstagere i it-afdelingen og i forretningen. Dialogen kan visualiseres og på den måde kommunikeres til meget stor gruppe af interessenter, men begrebet kommunikation er vigtigt fordi beslutningstagerne i de forskellige situationer typisk vil reagere på de informationer, som de har til rådighed, og beslutningstagerne skal have adgang til informationen, men også være sikker på at der er sket noget siden den sidste opdatering om den strategiske udvikling som de fik overleveret på et møde eller via et memorandum.

Effektmåling er vigtig og ligeledes er evaluering vigtig. Det bliver en nødvendighed at interessenterne evaluere og fornyer organisationens teknologi roadmaps. Det er vigtigt for enterprisearkitekterne, løsningsarkitekterne og informationsarkitekterne der deltager i processen at understøtte de syv trin som Garcia & Bray har defineret i forhold til selve udviklingen, men også at sikre sig at de rette beslutningstagere har givet deres støtte til at anvende teknologi roadmaps i planlægningen. I den forbindelse kan det vise sig at være vigtigt at sikre få udpeget ansvarlige (beslutningstagere), udførende, konsulterede og informerede for det specifikke tekonologi roadmap, da det ellers vil blive sandsynligt at de forskellige interessenter ikke deltager eller prioritere processen og organisationens teknologi roadmap lavt.

Konklusion

Teknologistrategien er vigtig set i forhold til, hvordan organisationer kan opnå et højere afkast af de investeringer som foretages i informationsteknologi. Teknologistrategien kan forbedreds ved at de rette beslutningstagere indgår i en dialog om hvilke teknologier der på sigt kan vise sig at have interesse for organisationens strategiske udvikling. Et teknologi roadmap kan vise sig at være et godt værktøj i forhold til at kunne skabe fundamentet for at kunne understøtte informeret ledelse og derigennem understøtte mulighederne for at opnå en konkurrencefordel (competitive advantage).

Det er vigtigt at chefarkitekten arbejder aktivt for at få sat en såkaldt BUKI (RACI) på de udarbejdede teknologi roadmap.

Kilder

Marie L. Garcia., Olin H. Bray., ”Fundamentals of Technology Roadmapping”, 1997.
Gerrit Muller, ”Roadmapping”, 2011.
Robert Phall, Clare J.P. Farrukh, David R. Probert, ”Technology roadmapping – A planning framework for evolution and revolution”, 2004.

2 thoughts on “Praksis for teknologi roadmaps

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: